سايت اينترنتي گالري افتتاح شد. از اين پس محتواي پژوهشي و نمايشي فعاليت هاي گالري در سايت در دسترس خواهد بود.

درخواست خرید