خرید و فروش اثر هنری در هر دو شکل مجموعه‌داری یا تک اثر به مشاورۀ علمی و تخصصی جهت تسهیل و رسیدن به نتیجۀ رضایت‌بخش نیاز دارد. 
خدمات زیر بسته به شرایط متقاضی در شکل‌های متفاوت طراحی و اجرا می‌شود. 

درخواست خرید