«بر روی یخ می نویسم…» 

ایده ای برای پرفورمنس ارت

علیرضا امین مظفری

جمعه 25 خرداد ساعت 18 / تک اجرا

استیتمنت:

استمرار به داشتن چیزی منطق می طلبد.اگر منطق، حاکم بر ان خواسته نباشد استمرار بر ان چیزی جز دیوانگی نیست.

یخ،تن،اب و تلاش برای داشتن و حیات.

_صدای قطره های اب پخش می شود.

_نور بر روی‌ یک قالب یخ بزرگ که در وسط گالری قرار دارد متمرکز است.

_پرفورمر در حالی که در دهانش در پوش تخلیه آب روشویی قرار دارد مقابل قالب یخ ایستاده است.

_پرفورمر قالب یخ را در اغوش می گیرد.

_پرفورمر تلاش می کند با حرارت بدن اش قالب یخ را اب کند.

_پس از انکه قالب یخ اب شد ‌پرفورمر تلاش میکند اب کف گالری را به همان جایی که قالب یخ قرار داشت جمع کند.

درخواست خرید